بیماری ها

قدیمی ترین ژنوم HIV از بقایای سال 1996 یافت شد

توالی ویروس HIV سابق در مثال بافتی سال ۱۹۶۶ یعنی نسبتاً دو ده سال پیش از کشف HIV پیدا شد که به دانشمندان در مطالعه مراحل تغییر و تحول ویروس امداد می نماید . طبق گزارش مطالعه‌ا‌ی تازه , قدیمی‌ترین توالی ژنوم نسبتاً بی ...