بیماری ها

با کرونا چه طور به باشگاه برویم؟

رییس تیم بهداشت محیط کالج علم ها طبی شهید بهشتی اظهار‌کرد : در صورت بازگشایی باشگاه‌های ورزشی , دستورالعمل‌های بهداشتی می بایست درین اماکن رعایت شود تا تندرست ورزشکاران و مربیان به خطر نیفتد . مهندس مجید تاجیک با اشاره به بنا کردن پروتکل بهداشتی ...