اخبار پزشکی

معماری شهر های هوشمند مانع از همه گیری ها خواهد شد؟

وقوع معضل کووید ۱۹ فرصتی است تا بتوانیم در پباده سازی شهرهای خویش به‌‌گونه‌‌ای باز‌نگری کنیم که از شیوع همه‌‌گیری‌‌های آتی بازدارنده شویم . این روز ها قریب‌به‌اتفاق شهرهای عالم مشغول عواقب همه‌‌گیری بیماری کووید ۱۹ میباشند و در‌این‌میان , بیشترین جراحت متوجه ساکنان کلان‌‌شهرها شده‌است ; مردمی که ...