سیستم ایمنی بدن خود تقویت
نکات پزشکی

به چه شکل سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم؟

سیستم ایمنی تن چیست؟ سرتاسر تن ما بوسیله شبکه امنیتی قدرتمندی ذیل حفاظت جای‌دارد که «سیستم ایمنی» خطاب می شود . سیستم ایمنی پباده سازی شده تا روزمره در قبال میلیون ها میکروب از فرآورده گوناگون , باکتری , ویروس , سموم , انگل ها و هر ارگانیسم زنده ای که ...